CRA

Fakta

Community Reinforcement Approach, CRA, är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för klienter med narkotikamissbruk eller alkoholberoende. Effekten är minskad användning av droger och förbättrad social situaiton samt att klienterna stannar längre i behandling.

Community Reinforcement Approach, CRA, vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT). Metoden utvecklades på 1970-talet i USA av George Hunt och Nathan Azrin och är i dag en manualbaserad metod.

CRA

CRA är avsett för vuxna och ungdomar med alkohol- och drogproblem och personer med samsjuklighet.
CRA är en metod som arbetar både med personens missbruk och med boende, arbete, fritid och sociala kontakter.

Kartlägger tankar som leder till återfall

Metoden innebär att man gör en noggrann kartläggning av vilka tankar och känslor som gör att personen fortsätter missbruka eller återfaller i missbruk. Tanken är att en person som vet vad som påverkar missbruksbeteendet och har lärt sig hur han/hon ska hantera dessa händelser/känslor, kan undvika återfall.

I CRA använder behandlaren Motiverande samtal (MI) för att få en bra kontakt med klienten och öka klientens motivation till förändring. Återfallsprevention används för att identifiera och analysera risksituationer och träna in alternativa sätt att handskas med dessa situationer.

Klienten får lära sig tacka nej

Dessutom används funktionsanalys, färdighetsträning i form av självkontrollträning eller problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning och tacka nej-färdigheter.

  • Funktionsanalys ska leda fram till att klienten förstår sitt alkohol- eller drogbeteende så att han/hon kan finna alternativ och därmed avstå från missbruket.
  • Kommunikationsfärdigheter i allmänhet och förmåga att tacka nej till alkohol och/eller droger i synnerhet, tränas bl.a. genom rollspel.

Ytterligare inslag i CRA är yrkesrådgivning, familjerådgivning samt utveckling av positiva sociala kontakter och sysselsättning som ersättning för den tidigare alkohol- eller drogcentrerade livsstilen.